การนิเทศ ครั้งที่ ๒ วันที่ ๒๖ - ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๙

โพสต์25 ธ.ค. 2559 09:52โดยudn4 admin   [ อัปเดต 25 ธ.ค. 2559 16:42 ]
 เครื่องมือนิเทศโรงเรียน เรื่อง 

๑. การยกระดับผลสัมฤทธิ์ O-NET, NT
๒. การจัดกิจกรรมตามนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้”
๓. โครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School)
๔. การจัดกิจกรรมส่งเสริมค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ
๕. การส่งเสริมการอ่านออกเขียนได้

๖. การส่งเสริมระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๙

         คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ป้ายบอกสถานที่ในโรงเรียน
         การบริหารจัดการเวลาเรียนภาษาอังกฤษ
         เครื่องมือนิเทศการศึกษาแนวทางการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องสูตรคูณ คณิตคิดเร็ว
             และท่องอาขยานภาษาไทย
         ปก
         ส่วนที่ ๑
         ส่วนที่ ๒
         ส่วนที่ ๓
         บทอาขยาน
         หนังสือราชการ เรื่อง การดำเนินงานตามโครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School)
         การดำเนินงานโครงการโรงเรียนปลอดขยะ ZERO WASTE
Comments