การจัดซื้อและจัดซ่อมกล่องรับสัญญาณ

โพสต์27 ส.ค. 2561 20:52โดยudn4 admin   [ อัปเดต 28 ส.ค. 2561 21:19 ]
 รายชื่อโรงเรียนที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ DLTV ปี ๒๕๕๗  Click ที่นี่
 รายละเอียดการซ่อม DLTV ( ปร.4 (ก) คลิ๊กที่นี่
 หนังสือ สพป.อุดรธานี เขต ๔ แจ้งการจัดสรรงบประมาณซ่อม DLTV คลิ๊กที่นี่
 บัญชีการจัดสรรงบประมาณการซ่อม DLTV คลิ๊กที่นี่
 หนังสือ สพฐ. แจ้งโอนเงินงบประมาณซ่อม DLTV คลิ๊กที่นี่แนวทางปฏิบัติ
๑.สามารถได้ ๒ วิธี คือ 
   ๑.๑ ทำเรื่องซื้อ (ข้อดี ทำเรื่องได้รวดเร็ว ทันเวลา  ข้อเสีย ต้องดำเนินการซ่อมเอง)
   ๑.๒ ทำเรื่องจ้างเหมา (ข้อดี ผู้รับจ้างดำเนินการให้ทุกอย่าง เมื่อตรวจรับแล้ว ส่งเรื่องเบิกจ่าย สพป.จะโอนเงินค่าจ้างเหมาะให้ผู้รับจ้าง 
ข้อเสีย ใช้เวลานาน) และผู้รับจ้าง ต้องอยู่ในบัญชีผู้ค้า เพราะ งบประมาณเกิน ๕,๐๐๐ บาท จะต้อง
ดำเนินการลง EGP
๒. โรงเรียนสามารถดำเนินการทั้ง ๒ วิธี โดยการรวมกลุ่มได้
๓. ขั้นตอนการซ่อม และการซื้อ 
     ๓.๑ การเงินแจ้งการโอนเงินงบประมาณ (ขณะนี้ วันที่ ๒๙ ส.ค.๒๕๖๑ การเงินกำลังเสนอหนังสือ แจ้งการโอนงบประมาณ)
     ๓.๒ โรงเรียนดำเนินการจ้างเหมา หรือ ซื้อวัสดุ แล้วแต่กรณี พร้อมส่งเขตพื้นที่
     ๓.๓ เมื่อดำเนินการตรวจรับเรียบร้อย เขตพื้นที่จะโอนเงินงบประมาณ เข้าบัญชีผู้รับจ้าง

 หนังสือ สพฐ. แจ้งจัดสรรงบประมาณ คลิ๊กที่นี่
 หนังสือ สพป.อุดรธานี เขต ๔ แจ้งการจัดสรรงบประมาณซื้อกล่องรับสัญญาณ คลิ๊กที่นี่
 บัญชีจัดสรรงบประมาณจัดซื้อกล่องรับสัญญาณ (สิ่งที่ส่งมาด้วย) คลิ๊กที่นี่
 คุณลักษณะเฉพาะ (TOR) กล่องรับสัญญาณ  คลิ๊กที่นี่
   หมายเหตุ : หนังสือแจ้งโอนเงินงบประมาณ การเงินกำลังเสนอ เพื่อแจ้งโรงเรียน ภายในวันที่ ๒๙ ส.ค.๖๑
                      QR CODE กลุ่ม LINE : DLICT_UDON4  คลิ๊กที่นี่
Comments