conference คุณครู ภาษาอังกฤษ

โพสต์25 ต.ค. 2559 00:48โดยudn4 admin   [ อัปเดต 25 ต.ค. 2559 21:35 ]
เชิญประชุมทางไกลด้วยระบบ VIDEO Conference เรื่อง การใช้สื่อเสริมใน
วิชาภาษาอังกฤษ วันที่ 27 ตุลาคม 2559 สำหรับครูประถมศึกษา วันที่ 28 ตุลาคม 2559 สำหรับครูมัธยมศึกษา
วันที่ 29 ตุลาคม 2559 สำหรับครูโรงเรียนประชารัฐ เวลา 09.00 - 16.00 น.
ช่องทาง 2 ช่องทาง  คือ 
www.obectv.tv และ http://210.246.188.59/live/
หนังสือนำส่ง Click ที่นี่ สิ่งที่ส่งมาด้วย Click ที่นี่


Comments