หนังสือราชการที่ผ่านมา

 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (National Test : NT) 

    รายงานผลการประเมิน การวิเคราะห์ข้อมูล สพป.อุดรธานี เขต 4 CLICK
    รายงานผลการประเมิน ระดับโรงเรียน (จัดลำดับ) CLICK
    รายงานผลการประเมิน ระดับโรงเรียน CLICK
    รายงานผลการประเมิน ระดับบุคคล CLICK
    รายงานระดับคุณภาพนักเรียน CLICK
    รายงานผลการประเมิน 10 อันดับดีเด่น CLICK
 แบบฟอร์มสำหรับโรงเรียนหลัก และโรงเรียนเรียนรวม คลิ๊กที่นี่  
 การติดตาม ตรวจสอบคุณภาพสถานศึกษา ระหว่างวันที่ 6 - 10 มิถุนายน 2559 
     ปฏิทินการติดตาม ตรวจสอบฯ
     แบบติดตาม ตรวจสอบฯ 8 องค์ประกอบ (จัดพิมพ์ตามจำนวนคณะกรรมการ + 1 เช่น คณะกรรมการ จำนวน ๒ คน จัดพิมพ์ ๓ เล่ม)
     คำสั่งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบฯ
     แบบ Check list ของคณะกรรมการ
     คำสั่งของโรงเรียนที่ควรมี
    
 ประกาศรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเขตพื้นที่

 download เอกสารเกี่ยวกับกิจกรรม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" clik ที่นี่  
 แบบนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 
 โรงเรียนโครงการประชารัฐ 
      กรอบนโยบาย

      บทบาทผู้อำนวยการเขตพื้นที่
      ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา 10 ด้าน
      กระบวนการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม
      
กระบวนการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม (2)
      การจัดการเรียนการสอนสะเต็มศึกษาในโรงเรียนประชารัฐ
      โครงการพัฒนาความรู้สู่อัจฉริยภาพ
      รูปแบบการเรียนการสอน ของ สพฐ.
      โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
      การพัฒนาความเป็นเลิศ
 
 
  รายงานประเมินนักเรียน ชั้น ป. 1-6 อ่านออกเขียนได้
      Website รายงานผล  คลิ๊กที่นี่
      ชื่อผู้ใช้ และรหัสผ่าน  คลิ๊กที่นี่
      ศึกษานิเทศก์ผู้รับผิดชอบ    นางสาวรัตนาภรณ์  คำมูล
         โทรศัพท์ : 081 048 4380  e-mail : rtnpk56@gmail.com


 การพัฒนาบุคลากร TEPE
 
ขอความร่วมมือโรงเรียนรายงานจัดซื้อหนังสือเรียน ปี 2559 
     รายงาน  คลิ๊กที่นี่
     User & Password  คลิ๊กที่นี่
 ขอความร่วมมือโรงเรียนในโครงการประชารัฐ กรอกแบบสอบถาม โดยดำเนินการระหว่างวันที่ 13 - 20 เมษายน 2559  ดังนี้ 
    
 เมนูที่ 1 ข้อมูลจากใบสมัคร ขอให้ตรวจสอบข้อมูลเดิม และแก้ไขเพิ่มเติมให้ถูกต้อง
     เมนูที่ 2 แบบสอบถาม ขอสำรวจข้อมูลโรงเรียนเพิ่มเติมโดยกรอกข้อมูลแบบสอบถาม
      แบบสอบถาม Click
      รหัสโรงเรียน Click
 การประกวดนวัตกรรม เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก  
 เฉลย Pre O-NET และ NT 
 แบบฝึกประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการปรับการเรียนเปลี่ยนการสอนภาษาไทย สำหรับครู ป. 1 -2
       เล่มที่ 1          เล่มที่ 2         เล่มที่ 3
 แนวทางความร่วมมือในการจัดการศึกษาสำหรับเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ Click
 การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (National Test : NT)
     ตัวอย่างแนวข้อสอบ
 การดำเนินงาน "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้"
    ระบบ Online สำหรับศึกษานิเทศก์
     คู่มือการนิเทศ "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้"  Click 
    login เพื่อรายงานผล สำหรับศึกษานิเทศก์
     login เพื่อรายงานผล สำหรับครูผู้สอนและโรงเรียน

Comments