หนังสือราชการ

รายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา(SAR)

โพสต์23 มี.ค. 2563 21:25โดยudn4 admin

รายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา (SAR) ส่งภายใน 30 เมษายน 2563
Click here เพื่อ Download ตัวอย่างเอกสาร

การประกันคุณภาพการศึกษา

โพสต์5 พ.ย. 2561 16:26โดยudn4 admin   [ อัปเดต 5 พ.ย. 2561 16:27 ]

#สาระสำคัญที่ต้องอ่าน ทำความเข้าใจและนำไปปฏิบัติว่าด้วยเรื่อง “การเขียนบทสรุปรายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report: SAR)” ของ รมว.ศธ.(นายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์) ณ โรงแรมไมด้า แกรนด์ ทวารวดี จ.นครปฐม
~~~บทนํา~~~
#การประเมินตนเองเป็นส่วนสำคัญของการพัฒนาและวางแผนอย่างต่อเนื่อง บทสรุปการประเมินตนเองเป็นครื่องมือสาคัญที่ช่วยให้โรงเรียนประเมินด้านต่างๆ ของงานที่ทำและจะนำไปสู่การประเมินภาพรวมคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียน ทั้งนี้ การประเมินตนเองไม่ได้ต้องทำในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งของปีเท่านั้น แต่เวลาที่เหมาะสมจะขึ้นอยู่กับสถานการณ์ของแต่ละโรงเรียน
#คุณสมบัติสําคัญของการประเมินตนเองที่มีประสิทธิภาพ บทสรุปการประเมินตนเองจะมีประสิทธิภาพที่สุดเมื่อ:
• กระชับ และรวบรัด จับประด็นสำคัญ และมีที่มาของหลักฐานที่ชัดเจน
• เป็นการประเมินไม่ใช่แค่บรรยาย แต่จะต้องสื่อให้เห็นอย่างชัดเจนถึงผลกระทบของสิ่งโรงเรียนที่ได้ลงมือทำ เพื่อพัฒนาคุณภาพด้านต่างๆ (เช่น ด้านผู้เรียน ด้านผู้สอน ด้านปัจจัยพื้นฐาน เป็นต้น)
• เป็นเอกสารที่ ผอ. อ้างถึงเป็นประจำเพื่อการพัฒนาโรงเรียน และมีการปรับปรุงเอกสารอยู่เสมอตามกระบวนการประเมินของโรงเรียน
• เป็นเอกสารที่จัดทำโดย ผอ. โรงเรียน และใช้เพื่อให้ผู้นำโรงเรียนได้รับทราบสถานการณ์ของโรงเรียน โดยผู้นำโรงเรียนนี้ รวมถึง ผอ. กรรมการโรงเรียน ผู้บริหารอื่นๆ และครู
• ใช้สำหรับชี้ด้านที่โรงเรียนจะพัฒนาและเพื่อวางแผนพัฒนาโรงเรียน
• มีตัวชี้วัดว่าโรงเรียนประสบความสำเร็จหรือในการพัฒนาตามแผนจากการประเมินครั้งก่อนหน้า
#การประเมินตนเองมีแนวโน้มที่จะถูกต้องและเข้มแข็ง ถ้าเกิดจากการรวบรวมและใช้ข้อมูลในการประเมินจากหลากหลายแหล่ง เช่น
• การวิเคราะห์การเรียนการสอนและผลงานของนักเรียน
• การวิเคราะห์ความคืบหน้าและผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนในโรงเรียนรวมถึงกลุ่มนักเรียนต่างๆ
• การวิเคราะห์ความคืบหน้าและผลสัมฤทธิ์ในอดีตของนักเรียน
• การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการประพฤติและความปลอดภัยของนักเรียน เช่น การโดนทำโทษ การขาดเรียน การเกิดเหตุต่างๆ ฯลฯ
• การวิเคราะห์ประสิทธิผลของโครงการต่างๆ ที่โรงเรียนได้เคยทำไปเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์หรือพฤติกรรม ของนักเรียน
• มุมมองของผู้ปกครอง
• การประเมินจากภายนอกต่างๆ เช่น จากผู้ตรวจของกระทรวง สมศ. หรืออื่นๆ
#วิธีการเขียนบทสรุปการประเมินตนเอง โรงเรียนอธิบายข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียนในตอนต้น และหลังจากนั้นตอบคําถาม 3 คําถาม ดังนี้
1. ระดับมาตรฐานที่โรงเรียนอยู่ในปัจจุบัน
2. หลักฐานที่แสดงว่าโรงเรียนอยู่ในระดับนั้น ตามเกณฑ์ของโรงเรียนประชารัฐ และข้อมูลจากแหล่ง
ต่างๆ ที่กล่าวมาข้างต้น
3. แผนพัฒนาเพื่อให้โรงเรียนขึ้นไปได้อีก 1 ขั้น
#ในการประเมินด้านต่างๆในคําถามข้อที่ 2 โรงเรียนอาจจะดําเนินการดังนี้
• สรุปหลักฐานที่ได้โรงเรียนได้รวบรวมมาจากแหล่งต่างๆ
• พิจารณาว่าหลักฐานใดยังมีช่องโหว่อยู่หรือยังไม่ครอบคลุมและลึกเท่าที่ควร ซึ่งถ้ายังมีช่องโหว่ก็อาจจะต้องมีการหาหลักฐานและการประเมินเพิ่มเติม
• โรงเรียนควรจะใช้วิจารณาณบนพื้นฐานของหลักฐานว่าโรงเรียนจัดการศึกษาอยู่ในระดับใด
#หลังจากได้ผลการประเมินด้านต่างๆของโรงเรียนแล้ว โรงเรียนควรจะตรวจสอบความถูกต้องของผลการประเมินดังกล่าวโดยการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับกรรมการและผู้มีส่วนได้เสียของโรงเรียน เพื่อให้ท่านเหล่านี้เป็นส่วนสำคัญของการประเมินตนเอง สร้างความรับผิดชอบให้แก่ผู้บริหารโรงเรียน และทำให้ผลการ ประเมินเป็นความจริงและสมบูรณ์ยิ่งขึ้น
download แนวทางการประเมินคุณภาพตามาตรฐานฯ ปี 61 คลิ๊กที่นี่

การจัดซื้อและจัดซ่อมกล่องรับสัญญาณ

โพสต์27 ส.ค. 2561 20:52โดยudn4 admin   [ อัปเดต 28 ส.ค. 2561 21:19 ]

 รายชื่อโรงเรียนที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ DLTV ปี ๒๕๕๗  Click ที่นี่
 รายละเอียดการซ่อม DLTV ( ปร.4 (ก) คลิ๊กที่นี่
 หนังสือ สพป.อุดรธานี เขต ๔ แจ้งการจัดสรรงบประมาณซ่อม DLTV คลิ๊กที่นี่
 บัญชีการจัดสรรงบประมาณการซ่อม DLTV คลิ๊กที่นี่
 หนังสือ สพฐ. แจ้งโอนเงินงบประมาณซ่อม DLTV คลิ๊กที่นี่แนวทางปฏิบัติ
๑.สามารถได้ ๒ วิธี คือ 
   ๑.๑ ทำเรื่องซื้อ (ข้อดี ทำเรื่องได้รวดเร็ว ทันเวลา  ข้อเสีย ต้องดำเนินการซ่อมเอง)
   ๑.๒ ทำเรื่องจ้างเหมา (ข้อดี ผู้รับจ้างดำเนินการให้ทุกอย่าง เมื่อตรวจรับแล้ว ส่งเรื่องเบิกจ่าย สพป.จะโอนเงินค่าจ้างเหมาะให้ผู้รับจ้าง 
ข้อเสีย ใช้เวลานาน) และผู้รับจ้าง ต้องอยู่ในบัญชีผู้ค้า เพราะ งบประมาณเกิน ๕,๐๐๐ บาท จะต้อง
ดำเนินการลง EGP
๒. โรงเรียนสามารถดำเนินการทั้ง ๒ วิธี โดยการรวมกลุ่มได้
๓. ขั้นตอนการซ่อม และการซื้อ 
     ๓.๑ การเงินแจ้งการโอนเงินงบประมาณ (ขณะนี้ วันที่ ๒๙ ส.ค.๒๕๖๑ การเงินกำลังเสนอหนังสือ แจ้งการโอนงบประมาณ)
     ๓.๒ โรงเรียนดำเนินการจ้างเหมา หรือ ซื้อวัสดุ แล้วแต่กรณี พร้อมส่งเขตพื้นที่
     ๓.๓ เมื่อดำเนินการตรวจรับเรียบร้อย เขตพื้นที่จะโอนเงินงบประมาณ เข้าบัญชีผู้รับจ้าง

 หนังสือ สพฐ. แจ้งจัดสรรงบประมาณ คลิ๊กที่นี่
 หนังสือ สพป.อุดรธานี เขต ๔ แจ้งการจัดสรรงบประมาณซื้อกล่องรับสัญญาณ คลิ๊กที่นี่
 บัญชีจัดสรรงบประมาณจัดซื้อกล่องรับสัญญาณ (สิ่งที่ส่งมาด้วย) คลิ๊กที่นี่
 คุณลักษณะเฉพาะ (TOR) กล่องรับสัญญาณ  คลิ๊กที่นี่
   หมายเหตุ : หนังสือแจ้งโอนเงินงบประมาณ การเงินกำลังเสนอ เพื่อแจ้งโรงเรียน ภายในวันที่ ๒๙ ส.ค.๖๑
                      QR CODE กลุ่ม LINE : DLICT_UDON4  คลิ๊กที่นี่

การสำรวจระบบการศึกษาทางไกล

โพสต์14 ก.ค. 2561 18:55โดยudn4 admin   [ อัปเดต 14 ก.ค. 2561 19:05 ]

ด้วยมูลนิธิการศึกษาทางไกล จะปรับระบบการส่งสัญญาณ จากระบบ SD (Standard Definition) ความละเอียดอยู่ที่ 720 x 480 เป็น ระบบ HD (High-Definition) ความละเอียดอยู่ที่ 1,280 x 720p ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑
ดังนั้นโรงเรียนที่ได้รับจัดสรร ปี ๒๕๕๗ ดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ระบบใด ให้รายงาน เพื่อปรับเปลี่ยน หากจัดซื้อจ้าง ระบบ SD ต้องรายงาน เพื่อของบประมาณ เปลี่ยนกล่อง receiver หากซื้อระบบ HD ก็ต้องรายงานว่า ใช้ได้กี่กล่อง หรือ เสียกี่กล่อง
รายชื่อโรงเรียนที่ได้รับจัดสรร ปี ๒๕๕๗ คลิ๊กที่นี่ 
  ส่วนโรงเรียนที่มีนักเรียน ๑๒๑ คน ขึ้นไป ที่ใช้ DLIT ก็รายงานการใช้ แต่ไม่ระบุ
จำนวนกล่อง receiver 
  หมายเหตุ บางโรงเรียน เดิมนักเรียนไม่ถึง ๑๒๐ คน (ขนาดเล็ก) ได้รับจัดสรรงบประมาณ ในปี ๒๕๕๗ และในปีการศึกษา ๒๕๖๑ จำนวนนักเรียน ๑๒๑ คน ขึ้นไป (จาก โรงเรียนขนาดเล็ก เป็นขนาดกลาง) ก็รายงานข้อมูล ช่องประเภทของโรงเรียน และ ปีการศึกษา ๒๕๕๖๐ มีจำนวนนักเรียน ๑๒๑ คน ขึ้นไป (ขนาดกลาง) ในปีการศึกษา ๒๕๖๑ จำนวนนักเรียนละลง ไม่ถึง ๑๒๐ คน (ขนาดเล็ก) ก็รายงาน เพื่อจะจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติม
      - กรอกแบบสำรวจ Online คลิ๊กที่นี่
      - Download ไฟล์ แล้วส่งอีเมลล์ (rome1963@gmail.com) คลิ๊กที่นี่
      หมดเขตการรายงานข้อมูล วันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๒๔.๐๐ น.

กรอกข้อมูลค่าเช่าอินเทอร์เน็ต

โพสต์11 มิ.ย. 2561 08:30โดยudn4 admin   [ อัปเดต 11 มิ.ย. 2561 19:40 ]

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ประกาศยกเลิกระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
ตามโครงการ MOENet และให้สถานศึกษาที่ไม่ได้ใช้ระบบเครือข่าย UniNet ดำเนินการจัดหาผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ในพื้นที่ที่มีประสิทธิภาพดีที่สุด นั้น

                ดังนั้น จึงให้โรงเรียนกรอกข้อมูลตามแบบฟอร์มค่าเช่าอินเทอร์เน็ต ตามนโยบายให้หน่วยงานและสถานศึกษาจัดหาผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตเอง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ที่แนบมาพร้อมนี้ พร้อมแนบใบเสร็จการชำระเงินค่าเช่าอินเทอร์เน็ตเดือนล่าสุด ภายในวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๑ ให้จงได้
  หนังสือ สพฐ. Click ที่นี่
  หนังสือนำส่ง สพป.อุดรธานี เขต 4  Click ที่นี่
  แบบฟอร์มกรอกข้อมูล โดยการกรอก Online และขอความร่วมมือกรอกเฉพาะโรงเรียนตนเองเท่านั้น  Click ที่นี่
  แบบฟอร์มกรอกข้อมูล กรณีไม่กรอกออนไลน์ โดยการจัดพิมพ์ และนำส่ง  Click ที่นี่
  คำอธิบายแบบฟอร์ม  Click ที่นี่
  แบบฟอร์มกรอกข้อมูล กรณีไม่มีรายชื่อ และขอเพิ่มเติม (อยู่ sheet ที่ 2)  Click ที่นี่

      คำอธิบายเพิ่มเติม....ในแบบฟอร์มผู้บริหารสถานศึกษา ต้องลงลายมือชื่อ ดังนั้น จึงขอความอนุเคราะห์ ให้ผู้อำนวยการโรงเรียน scan ลายมือชื่อส่งมาพร้อมนี้ด้วย โดยตั้งชื่อไฟล์ เป็นชื่อโรงเรียนที่สังกัด ส่วนใบเสร็จค่าเช่าอินเทอร์เน็ต ก็ให้โรงเรียน SCAN ส่งด้วย โดยการตั้งชื่อไฟล์ "ใบเสร็จโรงเรียน........"

  Click ส่งลายมือชื่อ SCAN  และ ใบเสร็จค่าเช่าอินเทอร์เน็ต SCAN 
  ขั้นตอนการส่ง....1. เมื่อเข้าถึง google ไดร์ฟ  คลิ๊กเม๊าส์ด้านขวา  2. เลือกเมนู อัปโหลดไฟล์ (บรรทัดที่ 2)
       3. เลือกไฟล์ ที่ต้องการส่ง  4. คลิ๊ก ปุ่ม OK

สิ่งสำคัญ จำเป็น คือ
1. กรอกข้อมูลให้ครบ
2. ส่งไฟล์ SCAN ลายมือชื่อผู้บริหาร เพื่อรับรองข้อมูล
3. ส่งไฟล์ SCAN ใบเสร็จค่าเช่าอินเทอร์เน็ต เดือนล่าสุด

ข้อจำกัด หากโรงเรียนดำเนินการไม่ทันกำหนดเวลา อาจจะไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ค่าเช่าอินเทอร์เน็ต

หากไม่สามารถส่งได้ โรงเรียนสามารถส่งทางอีเมลล์ คือ rome1963@gmail.com 

โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา 2561

โพสต์4 เม.ย. 2561 19:12โดยudn4 admin   [ อัปเดต 28 มิ.ย. 2561 17:09 ]

ลงทะเบียนออนไลน์สำหรับครูผู้สอน โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา 2561

การลงทะเบียนออนไลน์สำหรับครูผู้สอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี เปิดให้ลงทะเบียนในระบบ ตั้งแต่วันที่ 28 มีนาคม 2561 เป็นต้นไป ลงทะเบียนออนไลน์ (ครูผู้สอน)วิธีการใช้งานระบบลงทะเบียนออนไลน์ คลิกที่นี่

  ครูผู้สอนประถมต้น Click ที่นี่
  ครูผู้สอนประถมปลาย Click ที่นี่
  ครูผู้สอนมัธยมต้น Click ที่นี่
  ครูผู้สอนมัธยมปลาย Click ที่นี่
ศูนย์ STEM ศึกษา สพป.อุดรธานี เขต 4  โรงเรียนอนุบาลบ้านผือพิทยาภูมิ

แบบสำรวจการจัดสรรงบประมาณซ่อมบำรุงอุปกรณ์ DLTV

โพสต์18 มี.ค. 2561 08:32โดยudn4 admin   [ อัปเดต 18 มี.ค. 2561 22:04 ]

สพฐ.ได้รับจัดสรรงบประมาณ ปี ๒๕๖๑ สำหรับการซ่อมบำรุงอุปกรณ์รับสัญญาณดาวเทียมและโทรทัศน์ของโรงเรียนขนาดเล็กในโครงการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ  ๒๕๕๗ 
ดังนั้น จึงให้โรงเรียนขนาดเล็ก ดำเนินการกรอกข้อมูลแบบสำรวจความต้องการในการซ่อมบำรุงอุปกรณ์รับสัญญาณดาวเทียมและโทรทัศน์ของโรงเรียนขนาดเล็ก ที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ  ๒๕๕๗ ผ่านระบบออนไลน์ โดยใช้ Username และ Password ที่เป็นรหัส SMIS ๘ หลัก ภายในวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๑ หากพ้นกำหนดเวลาดังกล่าว สพฐ.จะถือว่าโรงเรียน ไม่ขอรับการจัดสรรงบประมาณในการซ่อมบำรุงอุปกรณ์รับสัญญาณดาวเทียมและโทรทัศน์

เว็บไซต์สำหรับกรอกข้อมูล  Click ที่นี่
หนังสือนำส่ง สพฐ.  Click ที่นี่
หนังสือ สพป.อุดรธานี เขต ๔ แจ้งโรงเรยีน  Click ที่นี่
ค้นหารหัส SMIS ๘ หลัก  Click ที่นี่
ตัวอย่างแบบกรอกข้อมูล  Click ที่นี่
รายชื่อโรงเรียนที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ ปี ๒๕๕๗  Click ที่นี่
การตรวจเยี่ยมโรงเรียนของ ผอ.สพป.อุดรธานี เขต ๔

โพสต์1 มี.ค. 2561 16:32โดยudn4 admin   [ อัปเดต 18 ก.ค. 2561 08:40 ]

ด้วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีนโยบายให้ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มีความใกล้ชิด รับทราบ และแก้ไขปัญหาให้โรงเรียน  โดยการไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัดอย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 โรงเรียน และมอบให้ สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สตผ.)ติดตามการไปตรวจเยี่ยมทางระบบอิเล็กทรอนิกส์  (e-MES)  ซึ่งการมอบนโยบายการตรวจเยี่ยม  
ดังกล่าว
ได้แจ้งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขตพื้นที่การศึกษา ในที่ประชุม และผู้ดูแลระบบอีมี ได้จัดทำฟอร์มที่ล้อจากระบบอีมี ไว้ก่อนเพื่อรองรับประเด็นต่าง ๆ ที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนได้ตรงตามประเด็นที่จะต้องรายงานในระบบฯ 
 เว็บไซต์ Click ที่นี่
 คู่มือการรายงานฯ Click ที่นี่
 ผลการนิเทศโรงเรียน ผอ.สพท. Click ที่นี่

ระบบบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

โพสต์1 มี.ค. 2561 16:18โดยudn4 admin

แจ้งให้โรงเรียนปรับปรุงข้อมูลพื้นฐาน ระบบประกันคุณภาพการศึกษา
 คู่มือฯ Click ที่นี่
 ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน  Click ที่นี่
 เว็บไซต์  Click ที่นี่

การใช้ Internet โรงเรียน

โพสต์14 ม.ค. 2561 16:47โดยudn4 admin   [ อัปเดต 27 ม.ค. 2561 02:45 ]

แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามช่วยเหลือสถานศึกษาให้มีระบบอินเทอร์เน็ตใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง
 CAT internet Speed Tester
 3BB Speed Tester
 TOT Speed Tester
 Check IP Address (เพื่อดูว่า ใช้ อินเทอร์เน็ต ISP หรือผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต ใด)

1-10 of 48

Comments