จุดเน้น 15 จุดเน้น

                                          จุดเน้นและเป้าหมายคุณภาพการศึกษา

                               สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๔  

นโยบายที่ ๑     ด้านการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง

ยุทธศาสตร์ที่ ๑  การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง

จุดเน้นและเป้าหมาย

ประเด็นการประเมิน

ตัวชี้วัดความสำเร็จ

เกณฑ์การประเมิน

จุดเน้นที่ ๑

สถานศึกษาเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักและการปกครอง

ในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์

ทรงเป็นประมุข

๑. น้อมนำพระราชดำริสืบสานพระราชปณิธานและพระบรม

ราโชบายด้านการศึกษา หรือ “ศาสตร์พระราชา”มาใช้ในการจัดกระบวนการเรียนรู้อย่างยั่งยืน

๒. ปลูกฝังและเสริมสร้างวิถีประชาธิปไตย  ความสามัคคีสมานฉันท์ สันติวิธี  ต่อต้าน

การทุจริตคอรัปชั่นและยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

๓. เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับสถาบันชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์ ผ่านหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ประวัติศาสตร์และความเป็นพลเมือง

๑. สถานศึกษามีการบูรณาการ“ศาสตร์พระราชา” มาใช้ในการจัดกระบวนการเรียนรู้อย่างยั่งยืน

๒. ร้อยละ ๑๐๐ ของครูปลูกฝังและเสริมสร้างวิถีประชาธิปไตย  ความสามัคคี สมานฉันท์ สันติวิธี ต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่นและยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

๓. ร้อยละ๑๐๐ ของผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

ผ่านหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ประวัติศาสตร์และความเป็นพลเมือง

 

. ปฏิบัติได้   ๓  ตัวชี้วัด  

    ได้  ๓  คะแนน

 

. ปฏิบัติได้ ๒  ตัวชี้วัด  

    ได้  ๒  คะแนน

 

. ปฏิบัติไม่ได้  หรือ 

    ปฏิบัติได้ ๑  ตัวชี้วัด  

    ได้  ๑  คะแนน

 


จุดเน้นและเป้าหมาย

ประเด็นการประเมิน

ตัวชี้วัดความสำเร็จ

เกณฑ์การประเมิน

จุดเน้นที่ ๒

สถานศึกษาปลูกฝังผู้เรียนด้านคุณธรรม  จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์

๑. ส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมทั้งในและนอกห้องเรียน ที่เอื้อต่อการพัฒนาคุณธรรม  จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรและค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒  ประการ

๒. เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภัยคุกคามในรูปแบบใหม่  เช่น  อาชญากรรม และความรุนแรงในรูปแบบต่างๆ สิ่งเสพติด 

ภัยพิบัติจากธรรมชาติ  ภัยจากโรคอุบัติใหม่  ภัยจากไซเบอร์


๑. ร้อยละ ๑๐๐  ของผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม  คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรและค่านิยมหลักของคนไทย  ๑๒  ประการ

๒. ร้อยละ  ๑๐๐   ของผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภัยคุกคามในรูปแบบใหม่

 

 

 

 


. ปฏิบัติได้  ๒  ตัวชี้วัด  

    ได้  ๓  คะแนน

 

. ปฏิบัติได้  ๑  ตัวชี้วัด  

    ได้  ๒  คะแนน

 

. ปฏิบัติไม่ได้ หรือ

    ไม่ปฏิบัติ  

    ได้  ๑  คะแนน

  

นโยบายที่ ๒     ด้านการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถ

                     ในการแข่งขัน

ยุทธศาสตร์ที่ ๒  พัฒนาคุณภาพผู้เรียน  และส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถ

                     ในการแข่งขัน 

จุดเน้นและเป้าหมาย

ประเด็นการประเมิน

ตัวชี้วัดความสำเร็จ

เกณฑ์การประเมิน

จุดเน้นที่ ๓

สถานศึกษาเสริมสร้างความเข้มแข็งในการพัฒนาผู้เรียนอย่างมีคุณภาพด้วยการปรับหลักสูตรการวัดและประเมินผลที่เหมาะสม

๑. ปรับปรุงหลักสูตรในระดับปฐมวัยและหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน และ นำหลักสูตรไปสู่การปฏิบัติให้เกิดประสิทธิภาพและจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับหลักสูตร  ตามความจำเป็นและความต้องการของผู้เรียน ชุมชน  ท้องถิ่น  และสังคม

๒. ส่งเสริมการเรียนการสอนให้ผู้เรียนมีความมั่นใจในการสื่อสาร ภาษาอังกฤษภาษาประเทศคู่ค้าและภาษาอาเซียนอย่างน้อย

๑ ภาษา

๓. พัฒนาระบบการวัดและประเมินผลทุกระดับให้มีคุณภาพและมาตรฐานนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเต็มตามศักยภาพ

๑. ร้อยละ ๑๐๐ ของครูนำหลักสูตรระดับปฐมวัยและหลักสูตรแกนกลางการศึกษา

ขั้นพื้นฐานไปสู่การปฏิบัติให้เกิดประสิทธิภาพ

๒. ร้อยละ๑๐๐ของครูจัดการเรียนรู้สอดคล้องกับหลักสูตร ตามความจำเป็นและ ความต้องการของผู้เรียน ชุมชน ท้องถิ่น  และสังคม

๓. ร้อยละ ๘๐ ของผู้เรียนผ่านเกณฑ์การประเมิน ความ

สามารถด้านการใช้ภาษาอังกฤษ (ทักษะการพูด)

๔. ร้อยละ ๘๐ ของครูจัดการเรียนการสอนภาษาอาเซียนหรือภาษาประเทศคู่ค้าที่ใช้ในการพูด และ หรือ อ่าน เขียน อย่างน้อย ๑ ภาษา ซึ่งนอกเหนือจากภาษาอังกฤษ

๕. ร้อยละ ๘๐ ของนักเรียนที่พูด หรือ อ่าน เขียนภาษาอาเซียนหรือภาษาประเทศคู่ค้า อย่างน้อย ๑ ภาษา ได้ ซึ่งนอกเหนือ

จากภาษาอังกฤษ

๖. ร้อยละ ๑๐๐ ของครูมีระบบการวัดและประเมินผลที่มีคุณภาพและมาตรฐาน

. ปฏิบัติได้

    ๔ – ๖  ตัวชี้วัด  

   ได้  ๓  คะแนน

 

. ปฏิบัติได้ 

    ๒ - ๓  ตัวชี้วัด  

    ได้  ๒  คะแนน

 

. ปฏิบัติไม่ได้  หรือ  

    ปฏิบัติได้

   ๑  ตัวชี้วัด  

   ได้  ๑  คะแนน

 

 

 

 

จุดเน้นและเป้าหมาย

ประเด็นการประเมิน

ตัวชี้วัดความสำเร็จ

เกณฑ์การประเมิน

จุดเน้นที่ ๔

สถานศึกษาพัฒนาคุณภาพกระบวนการเรียนรู้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๑. พัฒนาผู้เรียนระดับก่อนประถมศึกษา ให้มีพัฒนาการทางด้านร่างกาย  อารมณ์จิตใจ  สังคม และสติปัญญา ให้มีความพร้อมเข้าสู่

การเรียนในระดับที่สูงขึ้น

๒.  ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนสามารถอ่านออกเขียนได้ตามช่วงวัย

๓.  ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนมีนิสัยรักการอ่าน

๔. ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียน

ได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active Learning) เน้นทักษะการคิดวิเคราะห์คิดแก้ปัญหา และคิดสร้างสรรค์ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้งในและนอกห้องเรียน

. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑

๖. ปลูกฝังทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์

และจิตวิทยาศาสตร์

 

๑. ร้อยละ  ๑๐๐ ของผู้เรียนระดับก่อนประถมศึกษา  มีพัฒนาการทางด้านร่างกาย  อารมณ์จิตใจ  สังคม  สติปัญญา  และพร้อมเข้าสู่การเรียนในระดับที่สูงขึ้น

๒. ร้อยละ ๘๐ ของผู้เรียนมีทักษะ  การอ่าน  การเขียน ผ่านเกณฑ์ตามช่วงวัย

         -  ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ อ่านออก  เขียนได้

         -  ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ – ๖ อ่านคล่อง เขียนคล่อง

 . ร้อยละ ๑๐๐ ของครูจัดกิจกรรมส่งเสริมรักการอ่าน

 ๔. ผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ มีผลการทดสอบคะแนนความสามารถพื้นฐานระดับชาติ (NT)

ด้านภาษา  ด้านคำนวณ  และด้านเหตุผลตั้งแต่ร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป มีจำนวนเพิ่มขึ้น จากปีการศึกษาที่ผ่านมา

 ๕. ผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ มีคะนน

O-NET ตั้งแต่ร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป ในแต่ละกลุ่มสาระ มีจำนวนเพิ่มขึ้นจากปีการศึกษาที่ผ่านมา

 . ร้อยละ ๗๐ ของผู้เรียนมีทักษะการคิดวิเคราะห์คิดแก้ปัญหา และคิดสร้างสรรค์จากการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active Learning)

. ปฏิบัติได้

    ๑๐ – ๑๒  ตัวชี้วัด  

    ได้  ๖  คะแนน

 

. ปฏิบัติได้  

    ๘ – ๙  ตัวชี้วัด  

    ได้  ๕  คะแนน

 

. ปฏิบัติได้

    ๖ – ๗  ตัวชี้วัด  

    ได้  ๔  คะแนน

 

. ปฏิบัติได้  

    ๔ – ๕ ตัวชี้วัด  

    ได้  ๓  คะแนน

 

. ปฏิบัติได้  

    ๒ – ๓  ตัวชี้วัด  

    ได้  ๒  คะแนน

 

๖. ปฏิบัติไม่ได้  หรือ

    ปฏิบัติได้ 

    ๑  ตัวชี้วัด  

    ได้  ๑  คะแนน

      

 

 

จุดเน้นและเป้าหมาย

ประเด็นการประเมิน

ตัวชี้วัดความสำเร็จ

เกณฑ์การประเมิน

จุดเน้นที่ ๔ (ต่อ)

 

๗. สนับสนุนการผลิต  จัดหาและใช้สื่อการเรียนการสอนเทคโนโลยี  นวัตกรรม  และ

สิ่งอำนวยความสะดวกที่หลากหลายรวมทั้ง การ

พัฒนาห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาในการจัดการเรียนรู้ได้ทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียนเพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้

อย่างเต็มศักยภาพ

. ส่งเสริมการจัดหลักสูตรทักษะอาชีพ ควบคู่ไปกับวิชาสามัญ เช่น ทวิศึกษา (Dual Education) หลักสูตร

ระยะสั้น

๙. ส่งเสริม  สนับสนุนการพัฒนาผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ (ผู้พิการผู้ด้อยโอกาส  และผู้มีความ

สามารถพิเศษให้เต็มตามศักยภาพด้วยรูปแบบที่เหมาะสม

๑๐. ส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมแนะแนวเพื่อการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพอย่างเข้มแข็งต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม

๗. ร้อยละ ๘๐ ของผู้เรียนมีสมรรถนะสำคัญตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานสอดคล้องกับทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑

๘. ร้อยละ ๘๐  ของครูปลูกฝังทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ให้กับนักเรียน

๙. ร้อยละ ๘๐ ของครูผลิต  จัดหาและใช้สื่อการเรียนการสอน  เทคโนโลยีนวัตกรรมห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้

๑๐. สถานศึกษามีหลักสูตรทักษะอาชีพอย่างน้อย ๑ หลักสูตร

 ๑๑. ร้อยละ  ๑๐๐  ของผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ (ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้

มีความสามารถพิเศษ) ได้รับ

การส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาเต็มตามศักยภาพด้วยรูปแบบที่เหมาะสม

๑๒. สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมแนะแนวเพื่อการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ

 

 

 

จุดเน้นและเป้าหมาย

ประเด็นการประเมิน

ตัวชี้วัดความสำเร็จ

เกณฑ์การประเมิน

จุดเน้นที่ ๕

สถานศึกษาสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน

 

. ยกระดับผลการประเมินระดับนานาชาติ

ตามโครงการ PISA (Programme for International Student Assessment)

๒. ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศในด้านต่างๆ

๓. ส่งเสริมการเรียนรู้เชิงบูรณาการ เช่น สะเต็มศึกษา (Science Technology Engineering Education:STEM Education) เพื่อพัฒนากระบวนการคิด และการสร้างสรรค์นวัตกรรม เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม สอดคล้องกับ

ประเทศไทย ๔.๐

. ร้อยละ ๘๐  ของครูที่จัดการเรียนรู้ที่เน้นกระบวนการคิดเชื่อมโยงแนวทางการประเมินระดับนานาชาติ PISA  ด้านการรู้เรื่องการอ่าน คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์

๒. ร้อยละ ๘๐  ของผู้เรียนที่ได้รับการส่งเสริมในการประกวดแข่งขันทางวิชาการ ในและนอกสถานศึกษาในด้านต่างๆ

๓. สถานศึกษาจัดการเรียนรู้ตามแนวทาง

สะเต็มศึกษา (STEM Education) มีนวัตกรรมเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม สอดคล้องกับประเทศไทย ๔.๐

. ปฏิบัติได้

    ๓  ตัวชี้วัด  

    ได้  ๓  คะแนน

 

. ปฏิบัติได้ 

    ๒  ตัวชี้วัด  

    ได้  ๒  คะแนน

 

. ปฏิบัติไม่ได้  หรือ   

    ปฏิบัติได้

    ๑  ตัวชี้วัด  

    ได้  ๑  คะแนน

 

จุดเน้นที่ ๖

สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุนการทำวิจัย

และนำผลการวิจัย

ใช้ในการพัฒนาคุณภาพ

การจัดการศึกษา 

๑. ส่งเสริมการทำวิจัยเพื่อพัฒนาการบริหารจัดการ

ศึกษา

๒. ส่งเสริมการทำวิจัยใน

ชั้นเรียน เพื่อพัฒนาหลักสูตรกระบวนการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล

. สถานศึกษามีผลงานวิจัยและนำผลการวิจัยไปใช้พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา

๒. ร้อยละ  ๘๐  ของครูและบุคลากรทางการศึกษา

มีวิจัยในชั้นเรียน

๓. ครูร้อยละ  ๕๐  นำผล

การวิจัยไปใช้พัฒนาหลักสูตรกระบวนการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล

. ปฏิบัติได้  

    ๓  ตัวชี้วัด

    ได้  ๓  คะแนน

 

. ปฏิบัติได้  

    ๒  ตัวชี้วัด

    ได้  ๒  คะแนน

 

๓. ปฏิบัติไม่ได้  หรือ

    ปฏิบัติได้

    ๑  ตัวชี้วัด  

    ได้  ๑  คะแนน

 

  นโยบายที่ ๓  ด้านการส่งเสริม  พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

ยุทธศาสตร์ที่ ๓  ส่งเสริม  สนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

 

จุดเน้นและเป้าหมาย

ประเด็นการประเมิน

ตัวชี้วัดความสำเร็จ

เกณฑ์การประเมิน

จุดเน้นที่ ๗

สถานศึกษาพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้สามารถจัดการเรียนรู้อย่าง

มีคุณภาพในรูปแบบ

ที่หลากหลา

๑. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้สามารถจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพทั้งระบบ เชื่อมโยงกับการเลื่อนวิทยฐานะในรูปแบบ

ที่หลากหลาย เช่น TEPE Online (Teachers and Educational Personnels Enhancement Based on Mission and Functional Areas as Majors)  ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ  (Professional Learning Community : PLC)  การเรียนรู้ผ่านกิจกรรมปฏิบัติจริง  (Active Learning)


. ร้อยละ๘๐  ของครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้ารับการพัฒนาผ่านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัย

๒. ร้อยละ๘๐ของครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพในรูปแบบที่หลากหลาย

. ร้อยละ๘๐ของครูที่ได้รับการส่งเสริมพัฒนาตามกลุ่มสาระการเรียนรู้

. ปฏิบัติได้ 

    ๓  ตัวชี้วัด  

    ได้ ๓ คะแนน

 

. ปฏิบัติได้ 

    ๒  ตัวชี้วัด  

    ได้  ๒  คะแนน

 

. ปฏิบัติไม่ได้  หรือ

    ปฏิบัติได้

    ๑  ตัวชี้วัด  

    ได้  ๑  คะแนน

 

 

  

จุดเน้นและเป้าหมาย

ประเด็นการประเมิน

ตัวชี้วัดความสำเร็จ

เกณฑ์การประเมิน

จุดเน้นที่ ๘

สถานศึกษาพัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลให้มีประสิทธิภาพโดยเชื่อมโยงกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

๑. พัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลให้มีประสิทธิภาพโดยเชื่อมโยงกับหน่วยงาน

ที่เกี่ยวข้องในการกำหนดแผนอัตรากำลัง 

การสรรหา การบรรจุแต่งตั้ง การประเมินและการพัฒนา การสร้างแรงจูงใจให้ครูและบุคลากรทางการศึกษามีขวัญและกำลังใจ

ในการทำงาน

 ๑. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความสุขในการปฏิบัติงาน

 

. ครูและบุคลากร

    ทางการศึกษา

    มีความพึงพอใจ

    ในการปฏิบัติงาน

    ในระดับมาก  

    ได้  ๓  คะแนน

. ครูและบุคลากร

    ทางการศึกษา

    มีความพึงพอใจ

    ในการปฏิบัติงาน

    ในระดับปานกลาง  

    ได้  ๒  คะแนน

. ครูและบุคลากร

    ทางการศึกษา

    มีความพึงพอใจ

    ในการปฏิบัติงาน

    ในระดับ น้อย

    ได้  ๑  คะแนน

 

 

 

 

 

 

 

 

นโยบายที่ ๔  ด้านโอกาส ความเสมอภาค  และความเท่าเทียม การเข้าถึงบริการทางการศึกษา

ยุทธศาสตร์ที่ ๔  ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ

จุดเน้นและเป้าหมาย

ประเด็นการประเมิน

ตัวชี้วัดความสำเร็จ

เกณฑ์การประเมิน

จุดเน้นที่ ๙

สถานศึกษาเพิ่มโอกาส  การเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ

๑. ส่งเสริมประชากรวัยเรียนทุกคนให้ได้รับโอกาสในการเข้ารับบริการทางการศึกษา

อย่างทั่วถึงมีคุณภาพและเสมอภาค

๒. สร้างความเข้มแข็งของระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนระบบส่งเสริมความประพฤตินักเรียน ระบบคุ้มครองนักเรียน และการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม

๑. ร้อยละ ๑๐๐ ของประชากรวัยเรียนภาคบังคับได้รับโอกาสในการเข้ารับบริการทางการศึกษาอย่างทั่วถึงมีคุณภาพและเสมอภาค

๒. ร้อยละ๙๐ของประชากรวัยเรียนได้รับการศึกษา

ขั้นพื้นฐานได้รับโอกาสในการเข้ารับบริการทางการศึกษาอย่างทั่วถึงมีคุณภาพและ

เสมอภาค

๓. ร้อยละ๑๐๐ของผู้เรียนได้รับการพัฒนาเต็มศักยภาพในระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

๔. ร้อยละ๑๐๐ของผู้เรียนได้รับการพัฒนาเต็มศักยภาพในระบบส่งเสริมความประพฤตินักเรียน

๕. ร้อยละ๑๐๐ของผู้เรียนได้รับการพัฒนาเต็มศักยภาพในระบบคุ้มครองนักเรียน

๖. ร้อยละ๑๐๐ของผู้เรียนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพในการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม

 

. ปฏิบัติได้ 

    ๕ – ๖  ตัวชี้วัด  

    ได้  ๓  คะแนน

 

. ปฏิบัติได้  

    ๓ - ๔  ตัวชี้วัด  

    ได้  ๒  คะแนน

 

. ปฏิบัติได้ 

    ๑ - ๒  ตัวชี้วัด  

    ได้  ๑  คะแนน

 

 

 

จุดเน้นและเป้าหมาย

ประเด็นการประเมิน

ตัวชี้วัดความสำเร็จ

เกณฑ์การประเมิน

จุดเน้นที่ ๑๐

สถานศึกษาลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา

๑. ส่งเสริมสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีในการจัดการศึกษาให้ครอบคลุมทุกพื้นที่อย่างทั่วถึง เช่น การพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)

. ผู้เรียนได้ใช้เทคโนโลยี

ทางการศึกษาอย่างทั่วถึง

 

ประเมินตาม

แบบประเมินมาตรฐาน DLTV และ DLIT

ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี เขต ๔

 

ผลประเมิน

. ได้ระดับดีมาก  

    ได้  ๓  คะแนน

. ได้ระดับดี       

    ได้  ๒  คะแนน

. ได้ระดับพอใช้  

    ได้  ๑  คะแนน

 

 

 

 

 นโยบายที่ ๕   ด้านการจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ที่ ๕  จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

จุดเน้นและเป้าหมาย

ประเด็นการประเมิน

ตัวชี้วัดความสำเร็จ

เกณฑ์การประเมิน

จุดเน้นที่ ๑๑

สถานศึกษาจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริม

คุณภาพชีวิต

๑. ส่งเสริม สนับสนุนการสร้างจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม มีคุณธรรม จริยธรรม และน้อมนำแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติในการดำเนินชีวิต

๒. ส่งเสริม  สนับสนุนให้สถานศึกษาพัฒนาหลักสูตรกระบวนการเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้และสื่อการเรียนรู้ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ สร้างเสริม

คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

๓. สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับภาคส่วนต่างๆ

ในการอนุรักษ์ทรัพยากร

ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๑. สถานศึกษาจัดกิจกรรมส่งเสริม สนับสนุน การสร้าง

จิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม มีคุณธรรม จริยธรรม และน้อมนำแนวคิดตามหลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง

๒. สถานศึกษามีหลักสูตร  กระบวนการเรียนรู้  การ

สร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

๓. สถานศึกษามีเครือข่ายความร่วมมือกับภาคส่วนต่างๆ ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างน้อย

๑ เครือข่ายขึ้นไป

. ปฏิบัติได้

    ทั้ง  ๓  ตัวชี้วัด

    ได้  ๓  คะแนน

 

. ปฏิบัติได้  

    ๒  ตัวชี้วัด

    ได้  ๒  คะแนน

 

. ปฏิบัติไม่ได้  หรือ

    ปฏิบัติได้

    ๑  ตัวชี้วัด  

    ได้  ๑  คะแนน

 

 

 

 นโยบายที่ ๖  ด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

ยุทธศาสตร์ที่ ๖  พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

จุดเน้นและเป้าหมาย

ประเด็นการประเมิน

ตัวชี้วัดความสำเร็จ

เกณฑ์การประเมิน

จุดเน้นที่ ๑๒

สถานศึกษาพัฒนา

ระบบบริหารจัดการ

ให้มีประสิทธิภาพ

๑. พัฒนาระบบการวางแผนการนำแผนไปสู่การปฏิบัติการ กำกับ  ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล เพื่อการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพโดยยึดหลักธรรมาภิบาล

. พัฒนาระบบงบประมาณและการสนับสนุนค่าใช้จ่ายเพื่อการศึกษาขั้นพื้นฐาน

๓. พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการจัดการศึกษาที่มีมาตรฐานเชื่อมโยงและเข้าถึงได้

 

๑. สถานศึกษาใช้จ่ายงบประมาณเพื่อการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพมีการกำกับ  ติดตาม  ตรวจสอบ และประเมินผลโดยยึดหลัก

ธรรมาภิบาล

๒. สถานศึกษาจัดทำแผนการ

ใช้จ่ายงบประมาณสอดคล้องแนวทางการดำเนินงานโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล จนจบการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน

๓. สถานศึกษาพัฒนาระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพื่อการบริหารและการเรียนการสอน

๔. สถานศึกษามีระบบประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิภาพ

๕. สถานศึกษามีการยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงาน องค์คณะบุคคลและบุคลากรที่มีผลงานเชิงประจักษ์

. ปฏิบัติได้  

    ๔ – ๕  ตัวชี้วัด

    ได้  ๓  คะแนน

 

. ปฏิบัติได้ 

    ๒ - ๓  ตัวชี้วัด

    ได้  ๒  คะแนน

 

. ปฏิบัติไม่ได้  หรือ

    ปฏิบัติได้

    ๑  ตัวชี้วัด  

    ได้  ๑  คะแนน

 

 

 

จุดเน้นและเป้าหมาย

ประเด็นการประเมิน

ตัวชี้วัดความสำเร็จ

เกณฑ์การประเมิน

จุดเน้นที่ ๑๓

สถานศึกษาสร้าง

ความเข้มแข็งในการบริหารจัดการ

แบบมีส่วนร่วม

๑. สร้างความเข้มแข็งในการยกระดับคุณภาพการศึกษารูปแบบเครือข่าย เช่น เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษา  

ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้  กลุ่มเครือข่ายโรงเรียน

 

๑. สถานศึกษาสร้างความเข้มแข็งในการยกระดับคุณภาพการศึกษาในรูปแบบการมี

ส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาและเครือข่าย

ในพื้นที่

 

๑. มีร่องรอย/หลักฐาน

    การมีส่วนร่วม

    ตั้งแต่  ๓  ครั้ง

    ขึ้นไปได้  ๓  คะแนน

 

๒. มีร่องรอย/หลักฐาน

    การมีส่วนร่วม

    ตั้งแต่  ๒  ครั้ง

    ขึ้นไปได้  ๒  คะแนน

 

๓. มีร่องรอย/หลักฐาน

    การมีส่วนร่วม

    ตั้งแต่  ๑  ครั้ง

    ขึ้นไปได้  ๑  คะแนน

จุดเน้นที่ ๑๔

สถานศึกษาส่งเสริม

การมีส่วนร่วมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

๑. ส่งเสริม สนับสนุนผู้ปกครองชุมชน สังคม และสาธารณชนให้มีความรู้ความเข้าใจสร้างความตระหนักในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานการกำกับดูแล  ตลอดจนการมีส่วนร่วมรับผิดชอบในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

๒. ประสานสถาบันหรือหน่วยงานทางการศึกษาให้คัดเลือกผู้เรียนเข้าศึกษาต่อด้วยวิธีการทีหลากหลาย

 

๑. สถานศึกษาส่งเสริมสนับสนุนผู้ปกครอง ชุมชน สังคม และสาธารณชน ให้มีความรู้ความเข้าใจสร้างความตระหนักในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานการกำกับดูแล ตลอดจนการมีส่วนร่วมรับผิดชอบในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

๒. สถานศึกษามีการประสานข้อมูลกับสถาบันหรือหน่วยงานทางการศึกษาในการคัดเลือกผู้เรียนเข้าศึกษาต่อด้วยวิธีการที่หลากหลาย

๓. สถานศึกษามีการระดมทรัพยากรในการจัดการศึกษา

 

. ปฏิบัติได้  

    ๓  ตัวชี้วัด    

    ได้  ๓  คะแนน

 

. ปฏิบัติได้ 

    ๒  ตัวชี้วัด  

    ได้  ๒  คะแนน

 

. ปฏิบัติไม่ได้  หรือ

    ปฏิบัติได้

    ๑  ตัวชี้วัด  

    ได้  ๑  คะแนน

 

 

 

 

 

 

จุดเน้นและเป้าหมาย

ประเด็นการประเมิน

ตัวชี้วัดความสำเร็จ

เกณฑ์การประเมิน

จุดเน้นที่ ๑๕

โรงเรียน

แห่งความสุข

 

 

ด้านนักเรียน

๑. มีทักษะการเรียนรู้ตาม

ความสนใจโดยการปฏิบัติจริง

มีความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการ

๒. มีทักษะอาชีพตามความสนใจและบริบทของท้องถิ่น

๓. มีทักษะชีวิตและจิตอาสา

 

ด้านครู

ครูมีคุณลักษณะ 3C4S ประกอบด้วย

. Change :  พัฒนาตนเอง

ให้ทันการเปลี่ยนแปลง

อย่างต่อเนื่อง

. Creative : สามารถสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน

. Concept : มีองค์ความรู้

. Smart : น่าเชื่อถือ

. Smile : ยิ้มแย้มแจ่มใส

. Spirit : เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่

มีจิตสาธารณะ

. Standard : มีความรู้ความสามารถ

ด้านผู้บริหาร

ผู้บริหารมีคุณลักษณะ  3  ภูมิ ประกอบด้วย

1. ภูมิรู้ : เทคนิคทำให้งานเป็นผลในการบริหาร

2. ภูมิธรรม : ทำให้คนร่วมใจ

3. ภูมิฐาน : ทำให้เกิดการผสมผสานงานในส่วนต่าง ๆ

ให้บรรลุสู่จุดมุ่งหมาย

๑. ร้อยละ  ๘๐  ของนักเรียนที่มีทักษะการเรียนรู้ตามความสนใจโดยการปฏิบัติจริง มีความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการ

๒. ร้อยละ  ๘๐  ของนักเรียนที่มีทักษะอาชีพ

ตามความสนใจและบริบทของท้องถิ่น

๓. ร้อยละ  ๘๐  มีทักษะชีวิตและจิตอาสา

๔. ร้อยละ  ๘๐  ของครูมีคุณลักษณะ  3C4S

๕. ร้อยละ  ๘๐  ของครู  มีความพึงพอใจ

ต่อคุณลักษณะของผู้บริหารโรงเรียน

๖.  โรงเรียนผ่านเกณฑ์การประเมินระดับดีขึ้นไป จำนวน ๖ ด้าน

. ปฏิบัติได้ทั้ง  

    ๕ - ๖   ตัวชี้วัด    

    ได้  ๕  คะแนน

 

. ปฏิบัติได้ 

    ๔  ตัวชี้วัด  

    ได้  ๔ คะแนน

 

. ปฏิบัติได้ 

    ๓  ตัวชี้วัด  

    ได้  ๓ คะแนน

 

. ปฏิบัติได้ 

    ๒  ตัวชี้วัด  

    ได้  ๒ คะแนน

 

. ปฏิบัติได้

    ๑  ตัวชี้วัด  

    ได้  ๑  คะแนน

 

จุดเน้นและเป้าหมาย

ประเด็นการประเมิน

ตัวชี้วัดความสำเร็จ

เกณฑ์การประเมิน

จุดเน้นที่ ๑๕

โรงเรียนแห่งความสุข

 

ด้านสิ่งแวดล้อม

  โรงเรียนมีลักษณะดังนี้

“สะอาด ร่มรื่น    สดชื่น แจ่มใส

สงบ  ปลอดภัย    ให้ชีวิตชีวา

 

 

 

รวม

         ๕๐  คะแนน

การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ เรื่องหน่วยผลไม้ ครูพาเด็กออกสำรวจพืช ผลไม้ ภายในชุมชนและในบริเวณโรงเรียน สิ่งที่เด็กพบเห็นในชุมชนคือ สวนอ้อย สวนมัน และสวนแตงโม วันต่อมาครูและเด็กร่วมสนทนากันถึงเรื่องที่ออกไปสำรวจ เด็กๆเกิดความสงสัยและต้องการหาคำตอบมากที่สุด คือ แตงโม นอกจากจะนำมารับประทานสดๆได้แล้วเราเอาไปทำอะไรได้อีก สรุปคือ เด็กต้องการทำน้ำปั่นจากแตงโมเด็กและคุณครูช่วยกันทำน้ำปั่นแตงโม เด็ดๆสังเกตเห็นส่วนที่เหลือคือ เปลือกและเมล็ดแตงโมสามารถนำมาทำอะไรได้บ้าง จากการคาดคะเนเมล็ดแตงโมสามารถนำไปคั่ว

อบแห้งก็ได้ ภาพปะติดก็ได้ จึงสรุปประเด็นที่เด็กๆสงสัยและต้องการทำคือ ภาพปะติดจากเมล็ดแตงโม

Comments