แบบฟอร์มงานประกันคุณภาพการศึกษา

abu001[1] SAR 
abu001[1] SSR 1 
abu001[1] SSR 2 
abu001[1] รูปแบบการเขียนโครงการ
abu001[1] รูปแบบการเขียนรายงานโครงการ
abu001[1] รูปแบบการเเขียนแผนการจัดการเรียนรู้
abu001[1] บันทึกผลหลังการสอน
abu001[1] แบบฟอร์มประกาศ กำหนดมาตรฐานการศึกษาและค่าเป้าหมาย
abu001[1] แบบฟอร์มประกาศแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิฯ 
abu001[1] ตัวอย่างรายงานผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
abu001[1] แบบรายงานติดตามตรวจสอบคุณภาพ 8 องค์ประกอบ

abu001[1] กรอบการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
abu001[1] ตัวอย่างประกาศแต่งตั้งกรรมการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
abu001[1] ตัวอย่างรายงานการติดตามตรวจสอบ คุณภาพการศึกษาโดยหน่วยงานต้นสังกัด
abu001[1] แนวทางการแต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม
abu001[1] แบบบันทึกการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
abu001[1] แบบสรุปผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
abu001[1] ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ มาตรฐานปฐมวัย
abu001[1] ประกาศค่าเป้าหมายสถานศึกษา
abu001[1] ประกาศแต่งตั้งกรรมการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
abu001[1] ประกาศมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
abu001[1] ระบบสารสนเทศของสถานศึกษา
abu001[1] รายงานการปฏิบัติงาน ระดับผู้ปฏิบัติ
abu001[1] รายงานการปฏิบัติงานระดับกลุ่มงานฝ่ายงาน
abu001[1] รายงานการปฏิบัติงานระดับสถานศึกษา
Comments