เว็บไซต์กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.อุดรธานี เขต ๔ ได้ปรับปรุง และพัฒนาใหม่ >>> Click ที่นี่ ครับ

หนังสือราชการ

  • รายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา(SAR) รายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา (SAR) ส่งภายใน 30 เมษายน 2563Click here เพื่อ Download ตัวอย่างเอกสาร
    ส่ง 23 มี.ค. 2563 21:25 โดย udn4 admin
  • การประกันคุณภาพการศึกษา #สาระสำคัญที่ต้องอ่าน ทำความเข้าใจและนำไปปฏิบัติว่าด้วยเรื่อง “การเขียนบทสรุปรายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report: SAR)” ของ รมว.ศธ.(นายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์) ณ โรงแรมไมด้า แกรนด์ ทวารวดี จ.นครปฐม~~~บทนํา~~~#การประเมินตนเองเป็นส่วนสำคัญของการพัฒนาและวางแผนอย่างต่อเนื่อง บทสรุปการประเมินตนเองเป็นครื่องมือสาคัญที่ช่วยให้โรงเรียนประเมินด้านต่างๆ ของงานที่ทำและจะนำไปสู่การประเมินภาพรวมคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียน ทั้งนี้ การประเมินตนเองไม่ได้ต้องทำในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งของปีเท่านั้น แต่เวลาที่เหมาะสมจะขึ้นอยู่กับสถานการณ์ของแต่ละโรงเรียน#คุณสมบัติสําคัญของการประเมินตนเองที่มีประสิทธิภาพ บทสรุปการประเมินตนเองจะมีประสิทธิภาพที่สุดเมื่อ:• กระชับ และรวบรัด จับประด็นสำคัญ ...
    ส่ง 5 พ.ย. 2561 16:27 โดย udn4 admin
  • การจัดซื้อและจัดซ่อมกล่องรับสัญญาณ  รายชื่อโรงเรียนที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ DLTV ปี ๒๕๕๗  Click ที่นี่ รายละเอียดการซ่อม DLTV ( ปร.4 (ก) คลิ๊กที่นี่ หนังสือ สพป.อุดรธานี เขต ๔ แจ้งการจัดสรรงบประมาณซ่อม DLTV คลิ๊กที่นี่ บัญชีการจัดสรรงบประมาณการซ่อม DLTV คลิ๊กที่นี่ หนังสือ สพฐ. แจ้งโอนเงินงบประมาณซ่อม DLTV คลิ๊กที่นี่แนวทางปฏิบัติ๑.สามารถได้ ๒ วิธี คือ    ๑.๑ ทำเรื่องซื้อ (ข้อดี ทำเรื่องได้รวดเร็ว ทันเวลา  ข้อเสีย ต้องดำเนินการซ่อมเอง)   ๑.๒ ทำเรื่องจ้างเหมา (ข้อดี ผู้รับจ้างดำเนินการให้ทุกอย่าง เมื่อตรวจรับแล้ว ส่งเรื่องเบิกจ่าย สพป.จะโอนเงินค่าจ้างเหมาะให้ผ ...
    ส่ง 28 ส.ค. 2561 21:19 โดย udn4 admin
แสดงบทความ 1 - 3 จาก 48 รายการ ดูเพิ่มเติม »
แสดงบทความ 1 - 3 จาก 14 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ไม่พบ URL ของข้อกำหนด Gadget


ดร.ปัญญารัฐฎน์ จันทร์กอง
ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 4

เปิดการแข่งขันกีฬา
ผู้บริหารสถานศึกษา
"จตุรภาคี 5G เกมส์"
ณ ร.ร.ชุมชนบ้านสร้างแป้น
10 เมษายน 2564
ไม่พบ URL ของข้อกำหนด Gadget

ดร.ปัญญารัฐฎน์ จันทร์กอง
ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 4

จัดพิธีรดน้ำดำหัว
เทศกาลวันสงกรานต์
ข้าราชการ และลูกจ้าง
9 เมษายน 2564
ไม่พบ URL ของข้อกำหนด Gadgetนายบุญโรม ปัญญากุล
ศึกษานิเทศก์
ประเมินครูผู้ช่วย
ร.ร.บ้านท่าลี่
7 เมษายน 2564

ไม่พบ URL ของข้อกำหนด Gadget


นางสนม เสริฐผล
นายสมพงษ์ แสนโคตร

รอง ผอ.สพป.อด.4
ร่วมพิธีวันจักรี
ณ อาคารหอประชุม
บริบาลภูมิเขตต์
ที่ว่าการอำเภอบ้านผือ
6 เมษายน 2564

ไม่พบ URL ของข้อกำหนด Gadgetนายมงคลชัย รัตนอ่อน
นายสมพงษ์ แสนโคตร

รอง ผอ.สพป.อด.4
เปิดการแข่งขันกีฬานักเรียน
"ภูพานเกมส์"
2 เมษายน
 2564

 คณะศึกษานิเทศก์
ไม่พบ URL ของข้อกำหนด Gadget
Comments