หนังสือราชการ

 • การประกันคุณภาพการศึกษา #สาระสำคัญที่ต้องอ่าน ทำความเข้าใจและนำไปปฏิบัติว่าด้วยเรื่อง “การเขียนบทสรุปรายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report: SAR)” ของ รมว.ศธ.(นายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์) ณ โรงแรมไมด้า แกรนด์ ทวารวดี จ.นครปฐม~~~บทนํา~~~#การประเมินตนเองเป็นส่วนสำคัญของการพัฒนาและวางแผนอย่างต่อเนื่อง บทสรุปการประเมินตนเองเป็นครื่องมือสาคัญที่ช่วยให้โรงเรียนประเมินด้านต่างๆ ของงานที่ทำและจะนำไปสู่การประเมินภาพรวมคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียน ทั้งนี้ การประเมินตนเองไม่ได้ต้องทำในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งของปีเท่านั้น แต่เวลาที่เหมาะสมจะขึ้นอยู่กับสถานการณ์ของแต่ละโรงเรียน#คุณสมบัติสําคัญของการประเมินตนเองที่มีประสิทธิภาพ บทสรุปการประเมินตนเองจะมีประสิทธิภาพที่สุดเมื่อ:• กระชับ และรวบรัด จับประด็นสำคัญ ...
  ส่ง 5 พ.ย. 2561 16:27 โดย udn4 admin
 • การจัดซื้อและจัดซ่อมกล่องรับสัญญาณ  รายชื่อโรงเรียนที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ DLTV ปี ๒๕๕๗  Click ที่นี่ รายละเอียดการซ่อม DLTV ( ปร.4 (ก) คลิ๊กที่นี่ หนังสือ สพป.อุดรธานี เขต ๔ แจ้งการจัดสรรงบประมาณซ่อม DLTV คลิ๊กที่นี่ บัญชีการจัดสรรงบประมาณการซ่อม DLTV คลิ๊กที่นี่ หนังสือ สพฐ. แจ้งโอนเงินงบประมาณซ่อม DLTV คลิ๊กที่นี่แนวทางปฏิบัติ๑.สามารถได้ ๒ วิธี คือ    ๑.๑ ทำเรื่องซื้อ (ข้อดี ทำเรื่องได้รวดเร็ว ทันเวลา  ข้อเสีย ต้องดำเนินการซ่อมเอง)   ๑.๒ ทำเรื่องจ้างเหมา (ข้อดี ผู้รับจ้างดำเนินการให้ทุกอย่าง เมื่อตรวจรับแล้ว ส่งเรื่องเบิกจ่าย สพป.จะโอนเงินค่าจ้างเหมาะให้ผ ...
  ส่ง 28 ส.ค. 2561 21:19 โดย udn4 admin
 • การสำรวจระบบการศึกษาทางไกล ด้วยมูลนิธิการศึกษาทางไกล จะปรับระบบการส่งสัญญาณ จากระบบ SD (Standard Definition) ความละเอียดอยู่ที่ 720 x 480 เป็น ระบบ HD (High-Definition) ความละเอียดอยู่ที่ 1,280 x 720p ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ดังนั้นโรงเรียนที่ได้รับจัดสรร ปี ๒๕๕๗ ดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ระบบใด ให้รายงาน เพื่อปรับเปลี่ยน หากจัดซื้อจ้าง ระบบ SD ต้องรายงาน เพื่อของบประมาณ เปลี่ยนกล่อง receiver หากซื้อระบบ HD ก็ต้องรายงานว่า ใช้ได้กี่กล่อง หรือ เสียกี่กล่องรายชื่อโรงเรียนที่ได้รับจัดสรร ปี ๒๕๕๗ คลิ๊กที่นี่   ส่วนโรงเรียนที่มีนักเรียน ๑๒๑ คน ขึ้นไป ...
  ส่ง 14 ก.ค. 2561 19:05 โดย udn4 admin
แสดงบทความ 1 - 3 จาก 47 รายการ ดูเพิ่มเติม »
 • การประกันคุณภาพการศึกษา #สาระสำคัญที่ต้องอ่าน ทำความเข้าใจและนำไปปฏิบัติว่าด้วยเรื่อง “การเขียนบทสรุปรายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report: SAR)” ของ รมว.ศธ.(นายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศ ...
  ส่ง 5 พ.ย. 2561 16:24 โดย udn4 admin
 • นางเกษมณี ประเสริฐ (๒) การศึกษาผลการพัฒนาด้านการอ่านและเขียนภาษาไทย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ตามโครงการปรับความรู้พื้นฐานนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ที่มีปัญหาด้านการอ่านการเขียน ...
  ส่ง 7 ก.พ. 2561 22:04 โดย udn4 admin
 • นางเกษมณี ประเสริฐ รายงานการนิเทศแบบกัลยาณมิตรเพื่อพิชิตการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ในการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทย ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4บทคัดย่อ ...
  ส่ง 7 ก.พ. 2561 21:57 โดย udn4 admin
แสดงบทความ 1 - 3 จาก 4 รายการ ดูเพิ่มเติม »นายวิทยา ประวะโข

ผอ.สพป.อด.๔
เปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ
โรงเรียนเฉพาะทาง
โครงการบ้านวิทย์ น้อย
ณ หอประชุมเมตตาธรรม
๘ กันยายน ๒๕๖๑
download
ภาพกิจกรรม
Click  


นายวิทยา ประวะโข

ผอ.สพป.อด.๔
เปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ
การจัดทำสื่อ POP UP
เพื่อส่งเสริมการอ่าน
ณ ห้องประชุมภูพระบาท
๘ กันยายน ๒๕๖๑
download
ภาพกิจกรรม
 Click  

นายวิทยา ประวะโข
ผอ.สพป.อด.๔
เปิดการประชุมโรงเรียน
เพื่อรับการประเมินภายนอก
จาก สมศ. รอบ ๔
ณ ห้องประชุมถิรธัมโมฯ
๘ กันยายน ๒๕๖๑
download
ภาพกิจกรรม
 Click  

นายวิทยา ประวะโข
ผอ.สพป.อด.๔
นำผู้บริหารโรงเรียน
 ทำบุญตักบาตร ฟังธรรม
ตามโครงการเสริมสร้าง
คุณธรรมจริยธรรม
ผู้บริหารโรงเรียนและครู
ณ วัดป่าบ้านใหม่
๓ กันยายน ๒๕๖๑
download
ภาพกิจกรรม
 Click  


นายวิทยา ประวะโข

ผอ.สพป.อด.๔
นำผู้บริหารโรงเรียน
 ทำบุญตักบาตร ฟังธรรม
ตามโครงการเสริมสร้าง
คุณธรรมจริยธรรม
ผู้บริหารโรงเรียนและครู
ณ วัดโพธิ์ชัยศรี
๓ กันยายน ๒๕๖๑
download
ภาพกิจกรรม
 Click  

 รอง ผอ.สพป.อด.๔
Comments