หนังสือราชการ

 • รายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา(SAR) รายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา (SAR) ส่งภายใน 30 เมษายน 2563Click here เพื่อ Download ตัวอย่างเอกสาร
  ส่ง 23 มี.ค. 2563 21:25 โดย udn4 admin
 • การประกันคุณภาพการศึกษา #สาระสำคัญที่ต้องอ่าน ทำความเข้าใจและนำไปปฏิบัติว่าด้วยเรื่อง “การเขียนบทสรุปรายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report: SAR)” ของ รมว.ศธ.(นายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์) ณ โรงแรมไมด้า แกรนด์ ทวารวดี จ.นครปฐม~~~บทนํา~~~#การประเมินตนเองเป็นส่วนสำคัญของการพัฒนาและวางแผนอย่างต่อเนื่อง บทสรุปการประเมินตนเองเป็นครื่องมือสาคัญที่ช่วยให้โรงเรียนประเมินด้านต่างๆ ของงานที่ทำและจะนำไปสู่การประเมินภาพรวมคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียน ทั้งนี้ การประเมินตนเองไม่ได้ต้องทำในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งของปีเท่านั้น แต่เวลาที่เหมาะสมจะขึ้นอยู่กับสถานการณ์ของแต่ละโรงเรียน#คุณสมบัติสําคัญของการประเมินตนเองที่มีประสิทธิภาพ บทสรุปการประเมินตนเองจะมีประสิทธิภาพที่สุดเมื่อ:• กระชับ และรวบรัด จับประด็นสำคัญ ...
  ส่ง 5 พ.ย. 2561 16:27 โดย udn4 admin
 • การจัดซื้อและจัดซ่อมกล่องรับสัญญาณ  รายชื่อโรงเรียนที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ DLTV ปี ๒๕๕๗  Click ที่นี่ รายละเอียดการซ่อม DLTV ( ปร.4 (ก) คลิ๊กที่นี่ หนังสือ สพป.อุดรธานี เขต ๔ แจ้งการจัดสรรงบประมาณซ่อม DLTV คลิ๊กที่นี่ บัญชีการจัดสรรงบประมาณการซ่อม DLTV คลิ๊กที่นี่ หนังสือ สพฐ. แจ้งโอนเงินงบประมาณซ่อม DLTV คลิ๊กที่นี่แนวทางปฏิบัติ๑.สามารถได้ ๒ วิธี คือ    ๑.๑ ทำเรื่องซื้อ (ข้อดี ทำเรื่องได้รวดเร็ว ทันเวลา  ข้อเสีย ต้องดำเนินการซ่อมเอง)   ๑.๒ ทำเรื่องจ้างเหมา (ข้อดี ผู้รับจ้างดำเนินการให้ทุกอย่าง เมื่อตรวจรับแล้ว ส่งเรื่องเบิกจ่าย สพป.จะโอนเงินค่าจ้างเหมาะให้ผ ...
  ส่ง 28 ส.ค. 2561 21:19 โดย udn4 admin
แสดงบทความ 1 - 3 จาก 48 รายการ ดูเพิ่มเติม »
 • การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาสภาพปัญหาคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ของนักเรียนโรงเรียนบ้านนาคูณ 2) สร ...
  ส่ง 7 ธ.ค. 2563 20:54 โดย udn4 admin
 • ผอ.วีระยุทธ เวียงสมุทร ชื่อเรื่อง : รายงานการประเมินโครงการการพัฒนาการจัดการเรียนรู้โดยใช้สื่อการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)ของโรงเรียนบ้านน้ำปู่ ปีการศึกษา 2561ผู้ศึกษา : นายวีระยุทธ เวียงสม ...
  ส่ง 29 มิ.ย. 2563 18:32 โดย udn4 admin
 • กระบวนการนิเทศภายในเชิงระบบ นายจัดสันต์ ภักดีศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนอุดรธานีพิทยาคม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 ได้จัดทำบทความวิจัย เรื่อง ...
  ส่ง 10 ส.ค. 2562 00:28 โดย udn4 admin
แสดงบทความ 1 - 3 จาก 8 รายการ ดูเพิ่มเติม »

นายสมพงษ์ แมนโคตร
รอง ผอ.สพป.อด. เขต ๔
นิเทศ ติดตาม
การเตรียมความพร้อม
เพื่อรับผู้ตรวจราชการ
รร.คุณภาพของชุมชน
และ Stand Alone
ร.ร.อนุบาลบ้านเพียฯ
ร.ร.ชายแดนประชาสรรค์
26 มกราคม 2564
ดร.ปัญญารัฐฎน์ จันทร์กอง
ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 4

นิเทศ ติดตาม
นโยบาย หน้าสวย
โรงเรียนใส
โรงเรียนนักคิด
ห้องเรียนคุณภาพ
ร.ร.กลุ่มเครือข่ายภูพระบาท
21 มกราคม 2564


นายสมพงษ์ แสนโคตร

รอง ผอ.สพป.อด.4
นิเทศ ติดตาม นโยบาย
หน้าสวย โรงเรียนใส
โรงเรียนนักคิด
ห้องเรียนคุณภาพ
28 มกราคม 2564

ณ ร.ร.น้ำโสมประชาสรรค์


นายสมพงษ์ แสนโคตร
รอง ผอ.สพป.อด.4
นิเทศ ติดตาม นโยบาย
หน้าสวย โรงเรียนใส
โรงเรียนนักคิด
ห้องเรียนคุณภาพ
29 มกราคม
 2564
ณ ร.ร.บ้านสามัคคี


ดร.ปัญญารัฐฎน์ จันทร์กอง
ผอ.สพป.อด.4
ร่วมประชุม
ผู้ตรวจราชการ
รร.คุณภาพของชุมชน
และ Stand Alone
27 
มกราคม 2564
ณ สพป.อด.1

 คณะศึกษานิเทศก์
Comments